Privacy voorwaarden

Privacyreglement van Gebouwen Inspectie Nederland c.s.

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

Gebouwen Inspectie Nederland c.s.

Binnen onze organisatie kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om uw belangen goed te kunnen behartigen en nodig voor financieel afhandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor ter voldoening aan een wettelijke verplichting.

De plichten van Gebouwen Inspectie Nederland c.s.

Gebouwen Inspectie Nederland c.s. is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de organisatie plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet Gebouwen Inspectie Nederland c.s. als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld: voor uitvoering van een opdracht, voor doelmatig beheer en beleid m.b.t. uitvoering van de financiële administratie en voor ondersteuning van wettelijke verplichtingen en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door bijzondere / toegevoegde vermelding, maar ook via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Gebouwen Inspectie Nederland c.s. hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is conform de wettelijke regelgeving. Voor financiële gegevens is deze bewaartermijn in principe 7 jaar, tenzij langer bewaren noodzakelijk is.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan Gebouwen Inspectie Nederland c.s.. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Toelichting op het aanvraagformulier

U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Eco Reest c.s. is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Gebouwen Inspectie Nederland .cs. hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de medewerkers van Gebouwen Inspectie Nederland c.s. voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter een uitzondering. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van Gebouwen Inspectie Nederland c.s. doorbroken worden.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw gegevens? Dan gaan wij hierover graag met u in gesprek.