Flora & Fauna

Wij kunnen u pragmatisch en helder adviseren op het gebied van flora en fauna en de bijbehorende vergunningstrajecten. Dit doen we door naast u te gaan staan en u te laten delen in onze kennis en ons netwerk. Ons zusterbedrijf Eco Reest is lid van het Netwerk Groene Bureaus. Hiermee borgen wij onze kwaliteit en garanderen wij u een passend advies.

Wat kunnen wij betekenen voor u op het gebied van flora en fauna?

 • Quickscan/Natuurtoets Wet natuurbescherming (onderdelen soortbescherming, gebiedsbescherming en houtopstanden) 
 • Effectbeoordeling Natura 2000, eventueel met inbegrip van stikstofdepostie berekening (AERIUS)
 • Berekening stikstofdepostie met AERIUS Calculator (voormalige PAS-berekeningen)
 • Effectbeoordeling Natuurnetwerk Nederland (NNN, voormalig EHS)
 • Inventarisatie en soortgericht vervolgonderzoek diverse soortgroepen (vogels, vleermuizen, amfibieën, vissen, reptielen, overige zoogdieren)
 • Monitoringen per soortgroep
 • Ontheffing- en/of vergunningstraject Wet natuurbescherming
 • Uitvoeren mitigerende maatregelen (bijv. plaatsen vogel- of vleermuiskasten)
 • Opstellen ecologisch werkprotocol
 • Ecologische begeleiding bij uitvoering werkzaamheden
 • Ecologisch onderzoek bij baggerwerkzaamheden
 • Nestkastcontrole en begeleiding nestkastplaatsing
 • Ecologische input in de planontwikkelingsfase

Ons team bestaat uit ervaren adviseurs met een pragmatische kijk op de zaak. Wij voeren ons werk uit conform soortenstandaarden van RVO en protocollen van het Netwerk Groene Bureaus.

Vragen of kennismaken?

Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met een van onze kantoren, ons uw vraag sturen per mail of via ons contactformulier.