Lucht- en risicobeoordeling

Naar aanleiding van een visuele inspectie van uw gebouw kan de situatie zich voordoen dat er potentiële of actuele risico’s zijn met betrekking tot asbest. Om deze risico’s nader in kaart te brengen wordt door ons een lucht- en risicobeoordeling voor u uitgevoerd.

Onderzoek conform NEN 2991

Het uitvoeren van een lucht- en risicobeoordeling wordt door ons verricht conform de NEN 2991. Onze inspecteur neemt kleefmonsters en eventueel luchtmonsters. Kleefmonsters worden door ons op strategische plaatsen in het gebouw genomen door middel van een kleefstrip. De kleefstrips worden met behulp van elektronenmicroscopie in een laboratorium onderzocht. Aan de hand van de resultaten van de analyse van kleefmonsters kan door ons bepaald worden of er sprake is van een besmetting met asbest. Tevens kan de omvang van het besmette gebied door ons bepaald worden.

Luchtmetingen

Als er het vermoeden bestaat dat er asbestvezels in de lucht aanwezig zijn worden luchtmetingen verricht. Met behulp van gekalibreerde luchtpompen wordt door onze inspecteur lucht door een filter aangezogen. De luchtpompen moeten minimaal zes uur lucht aanzuigen. Het filter wordt vervolgens in een laboratorium met behulp van elektronenmicroscopie onderzocht. Het aantal aangetroffen vezels wordt vervolgens door ons getoetst aan de normwaarden uit de NEN 2991. Aan de hand van deze resultaten kan besloten worden om geen verdere actie te ondernemen, aangezien er geen actueel risico is, of de bron op korte termijn te saneren of, in het uiterste geval, het gebouw of een deel daarvan te ontruimen.

Vragen of kennismaken?

Wilt u meer weten over lucht- en risicobeoordelingen en wat wij specifiek voor u kunnen betekenen? Dan kunt u contact opnemen met Mark Kikkert via 0528-331100, per mail of via ons contactformulier