Aanvraag opstellen energielabel

Bij het aangaan van een overeenkomst neemt Gebouwen Inspectie Nederland een inspanningsverplichting op zich maar géén resultaatverplichting, daar Gebouwen Inspectie Nederland geen garanties kan geven met betrekking tot de resultaten.

Alle gegevens, waarvan Gebouwen Inspectie Nederland BV kennis neemt als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden, worden vertrouwelijk behandeld, en niet ter beschikking gesteld aan derden, zonder schriftelijk toestemming van de opdrachtgever.

Op grond van de wettelijke vereisten vastgelegd in de BRL 9500 melden we dat:

  • de gegevens die worden opgenomen in het monitoringsbestand (van het rekenprogramma) zullen worden geregistreerd in een landelijk gegevensbestand;
  • de opdrachtgever het recht heeft het volledige projectdossier op te vragen;
  • de certificatie-instelling SKG-IKOB mogelijk een controleonderzoek zal uitvoeren;
  • het geen toegang verkrijgen tot het gebouw ten behoeve van een controleonderzoek tot verwijdering kan leiden van het energieprestatie-rapport uit het landelijk gegevensbestand van geregistreerde energieprestatie-rapporten;
  • de opdrachtgever wordt er schriftelijk van op de hoogte gesteld als SKG-IKOB een energieprestatie-rapport intrekt.
*
*
*
*
*
*
*
*
*